Studerende

En beskrivelse af hvad du som studerende, vil være en del af i Æblehaven

Æblehaven har plejeboliger til 93 beboere.

Disse beboere har behov for sygepleje fra den lettere sygepleje til den meget komplekse sygepleje- og pleje. Der er ofte et tæt samarbejde med beboerens netværk.

Der er borgere med kroniske sygdomme, livsstilssygdomme og andre alvorlig sygdomme og pleje til den døende. Sygeplejersken arbejder forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende i hverdagen. Sygeplejeopgaverne omfatter observation, planlægning, udførende og evaluerende sygepleje.  Vi har meget fokus på dokumentation og arbejder med funktionsvurderinger, plejeplaner mm. På centeret er der samarbejde mellem social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, diætister, sygeplejersker samt service personale. Vi arbejder tæt med beboernes tilknytningsforhold til forskellige ambulatorier, hospitaler, palliative enheder, distriktspsykiatri, de praktiserende læger, forskellige terapeuter, kommunens tilbud om rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse mm.

På centeret arbejder vi med fælles virksomhedsplan og har indsatsområder inden for faglig udvikling, kommunikation mm. Vi arbejder med kompetenceudvikling i kommunen. Der er løbende kurser på tværs i hele kommunen vedr. f.eks. demens, sår behandling, palliativ pleje, diabetes, dokumentation, inkontinens mm samt samarbejde med de praktiserende læger. 

For tiden arbejder kommunen: Tidlig indsats tidlig opsporing. Der er ligeledes fokus på borgernes ressourcer og på rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. På centret arbejder sygeplejeteamet tæt sammen om faglig udvikling, sparring mm. De kliniske vejledere i kommunen samarbejder tæt omkring kommunens studerendes klinikperiode. Den uddannelsesansvarlige er en del af dette fællesskab og er selv fungerende klinisk vejleder. De kliniske vejledere og den uddannelses ansvarlige har forums, hvor vi planlægger, opdaterer viden og sparrer med hinanden samt planlægger deltagelse i forskellige temadage for klinisk vejledere mm. Udover den daglige praksisnære undervisning, planlægges fælles intro/slut dag, flere forskellige fælles aktiviteter med mulighed for refleksion med f.eks. praksis beskrivelse, sygeplejefortælling samt refleksion omkring de studerendes  studieaktivitet. De studerende har mulighed for at deltage i kommunens tilrettelagte undervisning. De studerende har mulighed for at samarbejde i hverdagen og udveksle erfaringer og viden på tværs i hele kommunen.

Dagligdagen foregår altid i tæt samarbejde med den kliniske vejleder.

Sidst opdateret den 30. marts 2022